Forum Mikronacje

Please login or register.

Login with username, password and session length
Pages: [1] 2 3 ... 5

Author Topic: Projekt Statutu MOK  (Read 10962 times)

Prezerwatyw Tradycja

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 1335
  • Mandragorat Wandystanu
Projekt Statutu MOK
« on: Marzec 07, 2009, 07:47:18 am »

Statut Mikronacyjnej Organizacji Kartograficznej

Preambuła

My, dumni mieszkańcy wielu polskich mikronacji,

- akceptując swoją różnorodność i podkreślając swoją odrębność,
- dostrzegając problemy powstałe z powodu braku wspólnej mapy całego mikroświata i pragnąc je rozwiązać,
- widząc okazję do rozszerzenia współpracy między mieszkańcami mikroświata i ich państwami,

uznajemy za stosowne powołać do życia powszechną Mikronacyjną Organizację Kartograficzną, jako organ skupiający wysiłki mające na celu stworzenie i zarządzanie wspólną mapą polskiego Mikroświata.


Art. 1. [Organizacja]

1. Ustanawia się Mikronacyjną Organizację Kartograficzną (MOK), zwaną dalej „Organizacją”.
2. Celami Organizacji są:
a) Stworzenie i administrowanie wspólną mapą polityczną polskiego Mikroświata, a także innymi mapami obejmującymi jego całość bądź część.
b) Stworzenie i kontrolowanie jak najbardziej spójnego systemu geograficznego i klimatycznego w obrębie wspólnej mapy Mikroświata.
c) Koordynacja działań organizacji i instytucji właściwych do spraw kartografii z różnych mikronacji.
d) Promocja ogólnie pojętej mikroświatowej kartografii, współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi.

Art. 2. [Podstawowe pojęcia]

1.Przez następujące pojęcia rozumie się:
a) forum Organizacji – dostępne publicznie forum znajdujące się pod adresem: http://forum.mikronacje.info/index.php?board=14.0.
b) mikronacja – zorganizowana internetowa społeczność, posiadająca pełną władzę nad co najmniej jedną stroną internetową oraz miejscem publicznym. Wszelkie części składowe związków, unii, federacji i konfederacji są traktowane jako część jednej mikronacji.
c) mieszkaniec – osoba zarejestrowana w danej mikronacji i mająca możliwość swobodnej wypowiedzi w jej co najmniej jednym miejscu publicznym.
d) obywatel – osoba posiadająca zgodnie z prawem danego państwa pełnię praw publicznych.

Art. 3. [Członkowie]

1. Członkiem Organizacji może być mikronacja, bądź mieszkaniec mikronacji.
2. Mikronacja może wstąpić do Organizacji, wydając stosowny akt prawny, w którym zadeklaruje ratyfikację niniejszego statutu i uzna się za jej członka. W przypadku kontrowersji co do państwa wstępującego, każdy z członków Organizacji ma prawo wnioskować o głosowanie w tej sprawie. Decyzję o odrzuceniu członka podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością ¾ głosów.
3. Wstąpienie do Organizacji nie jest równoznaczne umieszczeniu mikronacji na mapie, ani uznaniu dyplomatycznemu pozostałych mikronacji będących jej członkami, jednak oznacza uznanie za wiążące wszystkich oficjalnych map publikowanych przez Organizację. Członkostwo w organizacji oznacza również ustanowienie Organizacji dysponentem ziem mikronacji w przypadku braku innych regulacji co do ich przeznaczenia w momencie upadku.
4. Mieszkaniec mikronacji może wstąpić do Organizacji, składając odpowiednią deklarację na forum Organizacji. Nie ma ograniczeń co do liczby członków z jednej mikronacji.
5. Każdy członek mikronacji ma prawo do swobodnego wypowiadania się na forum Organizacji, pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad na nim obowiązujących.

Art. 4.[Władze organizacji]

1. Poprzez władze organizacji rozumie się Zgromadzenie Ogólne oraz Kolegium Kartografów.
2. Wszystkie władze Organizacji funkcjonują na Forum Organizacji, a ich prace są jawne.

Art. 5. [Zgromadzenie Ogólne]

1. Zgromadzenie Ogólne skupia wszystkich członków organizacji i jest przez to naczelną władzą organizacji.
2. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów, chyba że zasady szczególne stanowią inaczej.
3. Głos w Zgromadzeniu Ogólnym posiada każda mikronacja będąca członkiem Organizacji. Głosem mikronacji w jej imieniu zarządza delegat powołany przez władze danej mikronacji. Sposób powoływania delegata zależy od wewnętrznych regulacji danej mikronacji.
4. Zgromadzenie Ogólne:
a) zatwierdza oficjalne i pomocnicze mapy Organizacji.
b) stwierdza wygaśnięcie członkostwa mikronacji członkowskiej.
c) Powołuje i odwołuje członków Kolegium Kartografów.
d) na wniosek posiadającego głos członka Organizacji zatwierdza bądź kasuje postanowienia Kolegium Kartografów.
e) powołuje komisje i nadaje im cele.

Art. 6. [Kolegium Kartografów]

1. Do kolegium kartografów należą osoby powoływane przez Zgromadzenie Ogólne spośród członków Organizacji.
2. Do zadań Kolegium należy:
a) Przygotowywanie i publikowanie map oficjalnych i pomocniczych zgodnie z ustaleniami i i zaleceniami Zgromadzenia Ogólnego.
b) Podejmowanie wstępnych decyzji dotyczących umieszczenia państwa na mapie.
c) Kierowania pracami Zgromadzenia Ogólnego i komisji celowych.
3. Kolegium Kartografów wybiera ze swojego grona Naczelnego Kartografa. Naczelny Kartograf reprezentuje swoją osobą Organizację wobec mikronacji i innych organizacji międzynarodowych. Do jego zadań należy także rozjemstwo w sprawach spornych dotyczących kierowania pracami Organizacji.

Art. 7. [Mapy oficjalne i pomocnicze]

1. Do map oficjalnych i pomocniczych Organizacji należą mapy stworzone bądź zatwierdzone przez Kolegium Kartografów. Mapy oficjalne przed ogłoszeniem muszą zostać zatwierdzone.
2. Mapy oficjalne po każdej aktualizacji są przedstawiane przez Kolegium Kartografów Zgromadzeniu Ogólnemu. Mapa po aktualizacji wymaga ponownego zatwierdzenia przez głosowanie wyłącznie w przypadku zgłoszenia właściwego wniosku przez delegata państwa członkowskiego. Zaktualizowaną mapę uważa się za zatwierdzoną, jeżeli w ciągu tygodnia od jej przedstawienia żaden z delegatów nie wniósł o ponowne głosowanie.
3. W przypadku braku zatwierdzenia oficjalnej mapy przez Zgromadzenie Ogólne, Kolegium Kartografów przygotowuje jej warianty, uwzględniając stanowiska, dyskusje i kompromisy wypracowane i przedstawione przez Zgromadzenie Ogólne. Wszystkie zaproponowane warianty zostają poddane głosowaniu, a za oficjalny uznany zostaje wariant o największym poparciu głosujących.
4. Mapy pomocnicze mają charakter dodatków do mapy głównej. Mogą one przedstawiać mikroświat w sposób niekoniecznie uwzględniający wolę wszystkich członków i nie muszą być przez członków uznawane za prawdziwe.

Art. 8. [Zasady dotyczące tworzenia map]

1. Decyzje co do kształtu oraz danych na mapach podejmuje Kolegium Kartografów, uwzględniając racje wszystkich członków Organizacji.
2. Kolegium nie może zmieniać granic ani terenu żadnego państwa bez jego zgody. Kolegium powinno również konsultować wszelkie znaczące zmiany z państwami ościennymi do zmienianego terenu.
3. Członek organizacji ma bezsprzeczne prawo do umieszczenia na mapie, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) Istnieje od co najmniej 3 miesięcy i jest członkiem Organizacji od miesiąca;
b) Posiada co najmniej 3 aktywnych obywateli;
4. W specjalnych sytuacjach, Kolegium może podjąć decyzję o przyjęciu państwa na mapę pomimo nie spełniania przez niego powyższych warunków.
5. Państwo członkowskie uznaje się za upadłe, jeżeli w ciągu 6 miesięcy aktywność w nim jest zerowa bądź minimalna, a liczba mieszkańców i stan administracji nie wskazują na jakąkolwiek możliwość poprawy. Tereny upadłego państwa członkowskiego przechodzą pod dyspozycję Organizacji jako ziemie niczyje.
6. Istniejące na mapie tereny nie powinny być usuwane, wyjąwszy wyjątkowe sytuacje. Wówczas decyzję o usunięciu ziem musi zaaprobować Zgromadzenie Ogólne.

Art. 9. [Postanowienia końcowe]

1. Statut wchodzi w życie po jego ratyfikacji przez 3 pierwszych członków.Oto obiecany projekt statutu. Na pewno wymaga wielu poprawek - technicznych i merytorycznych (możliwe, że pominąłem jakieś istotne kwestie). Proszę o wszelkie uwagi - jedyne czego jestem w jego przypadku pewien, to że nie jest kompletny :-P No i jeżeli coś jest niezrozumiałe (starałem się pisać prostym językiem, ale czasami wpadałem w zawiłości), to nie wahajcie się mnie poprawić czy wygładzić jakiegoś zdania.

Wasz pokorny sługa :-P
Logged
Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Mandragorat Wandystanu

Ku celom archiwalnym:
Michał O'Rhada, Wolna Republika Morvan/Sarmacja
Timoteos Stefanosigos, Demokracja Surmeńska

kazag

 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 835
 • Swawolny Byk / Kazag Slobodanovic
  • Okoczia
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #1 on: Marzec 07, 2009, 11:55:14 am »

Czy w ZO powinni być tylko delegaci... Może jednak zwykli mieszkańcy również, ale np. limit ogólnej liczby mieszkańców z danego kraju do 3 i będą mogli oni wziac udział w głosowaniu?

Państwo upadłe? Rozumiem, że dla MOK, bo nie mozemy chyba stwierdzać upadłosci arbitralnie?
Logged
podróżnik Kazag Slobodanovic
znany również jako Swawolny Byk, Szaman Bitowy Okoczii
www.okoczia.cba.pl

Pel Nander

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 609
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #2 on: Marzec 07, 2009, 18:41:55 pm »

Wspólną mapą nie tylko polityczną. W ogóle to tworząc i administrując mapę, administrujemy planetą - Mikroświatem. Każde państwo chcące istnieć na mapie musi przyjąć coś np. w rodzaju karty MOK w której akceptuje własne istnienie na mapie i status MOK. MOK jest każdego, każdy ma prawo coś powiedzieć w sprawie mapy. Wypowiedzenie karty przez aktywny kraj równało by się z opuszczeniem mapy - Mikorświata, ale historia i mapa kraju do tego momentu należy do MOK - Mikoświata, a terytorium przeszło by pod powiernicwo MOK.
Quote
Wstąpienie do Organizacji nie jest równoznaczne umieszczeniu mikronacji na mapie
- niby czemu?
Quote
ustanowienie Organizacji dysponentem ziem mikronacji w przypadku braku innych regulacji co do ich przeznaczenia w momencie upadku.
Quote
Tereny upadłego państwa członkowskiego przechodzą pod dyspozycję Organizacji jako ziemie niczyje.
- bardzo dobre, rozwiąże się problem państw o których założyciel, rząd i mieszkańcy zapomnieli. - ale przejdzie pod powiernictwo MOK - nazywajmy rzeczy po imieniu. Podpisanie obszaru jako "ziemie niczyje" nie przedstawia sytuacji, że dysponuje nimi MOK. (ziemie niczyje są na Marsie, na Księżycu już są sprzedawane działki, pytanie jakim prawem i kto, dlaczego niby jest włascicielem. - ale to wzmianka)

MOK ma przedstawiać stan faktyczny zawsze najbardzej aktualny jeśli Nowal się podzielił i obok Nowalu powstało Metropolis a ono wydzieliło obszar dla Casstellomonte - to musi być to uwzględnione na mapie. Dlatego nie można czekać 3 mieś a Metropolis odrazu jest członkiem MOK, jeśli się nie godzi to nie jest uwzględniane.  Terytorium przejdzie pod powiernicwo MOK. I to podniesie poziom mikronacji i nie spowoduje boomu na odkrywanie nowych terenów dla miesięcznych mikronacji.

Quote
jeżeli w ciągu 6 miesięcy aktywność w nim jest zerowa bądź minimalna, - 6 mięsięczny
to za długo tak jak i mapa MOK ma być najbardziej aktualnym odzwierciedleniem politycznej sytuacji w Mikroświecie tak i upadek państwa powinien być liczony od ostatniego postu na forum nie licząc sporadycznych odwiedzin. Państwo takie powinno mieć na ten czas status "obserwowanego" (czy jakaś inna nazwa w tym sensie) przez MOK a po mieś. przejść pod powiernictwo MOK jeżeli sytuacja się nie zmieni.
[Obywatelu! nie olewaj siebie ani swojego kraju. <i wskazał palcem. - każdy poczuł się wskazny>]  ;D

I apel do każdego 'Mikronacjańczyka' z każdego kraju w Mikroświecie. MOK jest twój. Wypowiedz się, kiedykolwiek będziesz chciał/a.
« Last Edit: Marzec 07, 2009, 19:03:53 pm by Pel Nander »
Logged
Nie dla ACTA !!!

Prezerwatyw Tradycja

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 1335
  • Mandragorat Wandystanu
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #3 on: Marzec 07, 2009, 20:49:50 pm »

Quote
Wspólną mapą nie tylko polityczną. W ogóle to tworząc i administrując mapę, administrujemy planetą - Mikroświatem. Każde państwo chcące istnieć na mapie musi przyjąć coś np. w rodzaju karty MOK w której akceptuje własne istnienie na mapie i status MOK. MOK jest każdego, każdy ma prawo coś powiedzieć w sprawie mapy. Wypowiedzenie karty przez aktywny kraj równało by się z opuszczeniem mapy - Mikorświata, ale historia i mapa kraju do tego momentu należy do MOK - Mikoświata, a terytorium przeszło by pod powiernicwo MOK.

Dla mnie to bezsensu. I co, jeżeli Sarmacja czy Scholandia nie wejdzie do MOK, to usuniemy ją z mapy? Bzdura. To ma być organizacja dobrowolna, bez narzucania czegokolwiek. Zapomniałem o dodaniu zapisu, że państwo nie musi być w MOK, żeby być na mapie.

Powinniśmy być rozsądni i praktyczni, a nie dogmatyczni. Musimy znaleźć sposób, żeby MOK był organizacją ogólnopaństwową, a nie tylko mniejszych państw. Mówię to czując na sobie sporą odpowiedzialność - bo to Wolna Republika może być punktem spornym, o który rozbije się członkostwo Sarmacji i ew. innych państw które ją popierają.

Quote
Quote
Wstąpienie do Organizacji nie jest równoznaczne umieszczeniu mikronacji na mapie
- niby czemu?

A choćby temu, że definicja mikronacji w tej formie jaką podałem jest bardzo szeroka i nie chroni przed nanonacjami - które będą mogły wchodzić do MOK. Dla mnie to jest możliwość jakiegoś ich ucywilizowania przed wpuszczeniem na mapę. Dzięki temu, takie nanopaństwo będzie mogło się przyjrzeć pracą MOK, wziąć w nich udział i być może nieco się rozbuduje, zanim umieścimy je na mapie. To zdrowsze, niż co tydzień aktualizować mapę upadłych i nowopowstałych nanonacji.

Quote
MOK ma przedstawiać stan faktyczny zawsze najbardzej aktualny jeśli Nowal się podzielił i obok Nowalu powstało Metropolis a ono wydzieliło obszar dla Casstellomonte - to musi być to uwzględnione na mapie. Dlatego nie można czekać 3 mieś a Metropolis odrazu jest członkiem MOK, jeśli się nie godzi to nie jest uwzględniane.  Terytorium przejdzie pod powiernicwo MOK. I to podniesie poziom mikronacji i nie spowoduje boomu na odkrywanie nowych terenów dla miesięcznych mikronacji.

A to już jest bzdura. Nie możemy nikomu narzucać członkostwa w MOK. Jak pisałem wyżej - powinniśmy dysponować szerszą perspektywą i uwzględniać zmiany, jakie zachodzą także poza organizacją. Nie jest tak, że mamy wyłączność na prawdę, czy na mikroświat. Jeżeli byłby ten przypadek Metropolis, no to po pierwsze - zaznaczyć ich możemy zawsze, niezależnie od tego czy są w MOK - a jeżeli by chcieli wejść, to jest punkt dalej o specjalnych przypadkach - i już.

Co do poziomu - zbyt lekkomyślne modyfikowanie mapy "od ręki" daje dużą szansę, że faktycznie poziom mapy i mikroświata będzie nie za ciekawy. Bo spójrz na taki Skarland i te zmiany z Suchedniowem, Skarlandem itd. Wg. tego co proponujesz, zmiany byłby bardzo częste - i z deka bezsensowne, bo jeżeli ktoś odrywa prowincję, żeby po paru dniach się przyłączyć, a po tygodniu stworzyć nowe państwo, po czym je porzucić. Atlasów nie drukuje się od nowa po każdej drobnej korekcie granic. Powinniśmy w takich przypadkach odczekać i sprawdzić, czy jakieś zmiany są w miarę trwałe. Może nie 3 miesiące - ale np. miesiąc czy 3 tygodnie byłoby właściwe.

Quote
to za długo tak jak i mapa MOK ma być najbardziej aktualnym odzwierciedleniem politycznej sytuacji w Mikroświecie tak i upadek państwa powinien być liczony od ostatniego postu na forum nie licząc sporadycznych odwiedzin. Państwo takie powinno mieć na ten czas status "obserwowanego" (czy jakaś inna nazwa w tym sensie) przez MOK a po mieś. przejść pod powiernictwo MOK jeżeli sytuacja się nie zmieni.

Co do aktualności - pisałem wyżej. Nie bardzo rozumiem zdania "upadek państwa powinien być liczony od ostatniego postu na forum" - od każdego ostatniego postu? To co piszesz jest nielogiczne - bo de facto musielibyśmy stale obserwować każde państwo, licząc ten czas od każdego kolejnego postu ;-) Chodzi mi o to, że powiedzmy po miesiącu czy dwóch ciszy, albo bardzo ograniczonej aktywności, powinniśmy się takim państwem zainteresować, a jeżeli sytuacja się nie zmieni - ogłosić upadłosć.

Poza tym uwzględniłem, że niektórym państwom zdarzają się okresy ciszy i kryzysy - i to, że w przypadku dłużej istniejących państw, nawet to że sprawiają wrażenie upadłych, nie znaczy, że upadły całkowicie. Chcę też uniknąć sytuacji, gdy zbyt szybko odbierzemy te ziemie, po czym zjawi się ktoś, kto chce dane państwo reaktywować.

Czy w ZO powinni być tylko delegaci... Może jednak zwykli mieszkańcy również, ale np. limit ogólnej liczby mieszkańców z danego kraju do 3 i będą mogli oni wziac udział w głosowaniu?

Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem i kilkoma wariantami, ale to wydaje mi się niezbyt uczciwe. Bo po pierwsze, faworyzuje duże państwa (które stać na oddelegowanie więcej ilości osób do prac w MOK - na co mniejsze niezbyt mogą sobie pozwolić). Poza tym ryzykujemy sytuację, kiedy taka trójka byłaby po prostu maszynkami do głosowania. Poza tym - jak byśmy rozdzielali ten limit, w sytuacji kiedy z danego państwa chętnych byłoby jeszcze więcej? Kto pierwszy ten lepszy? A w przypadku rozdzielania przez władzę znowu mamy sytuację wykorzystywania tego jako dodatkowych głosów.

Zastanawiałem się, czy rozwiązaniem nie była by sytuacja, w której głos mieliby np. 2 członkowie z państwa, które oficjalnie nie jest członkiem MOK. Ale to te same wątpliwości co wyżej - jak mianować, no i czy to nie byłby sposób dla niektórych, żeby mieć 2 głosy a nie jeden.

Dlatego moje rozwiązanie jest proste - głosują reprezentanci państw. Natomiast w dyskusjach głos mają wszyscy - a członkiem organizacji może być każdy mieszkaniec mikronacji. Dzięki temu, reprezentanci będą mogli wziąć pod uwagę np. głos różnych opcji z jednego państwa, albo głos osób z mikronacji spoza Organizacji.

Quote
Państwo upadłe? Rozumiem, że dla MOK, bo nie mozemy chyba stwierdzać upadłosci arbitralnie?

No akurat nie jest aż tak trudno stwierdzić, jakie państwo jest upadłe, a jakie nie. Ale w tym przypadku państwo będące członkiem MOK niejako upoważnia MOK do takiego stwierdzenia.
Logged
Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Mandragorat Wandystanu

Ku celom archiwalnym:
Michał O'Rhada, Wolna Republika Morvan/Sarmacja
Timoteos Stefanosigos, Demokracja Surmeńska

Juan Samirović el-Guevara de Vetonija

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 516
 • Skrijat Vśehslawiji
  • ZF Mikrosławii
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #4 on: Marzec 08, 2009, 09:54:29 am »

Quote
W związku z długa nieaktywnością i brakiem możliwości kontaktu z ostatnim władcą Castellomonte, mimo wielu prób, ja Juan Samir El-Guevara de Vetonia oznajmiam co następuje:

1) Przejmuję pełnie władzy na terenie tego państwa
2) Dokonuję włączenia go w skład Vicekrólestwa Vetonii


Vicekról Vetonii
J. S. el-Guevara de Vetonia
(-)

No to tak w kwestii Castellomonte ;) Odnośnie Metropolis - MRL zostało już dawno rozwiązane i jest częścią Królestwa Nowal ;) Tak jak i Vicekrólestwo Antyli Nowalskich - Tortuga.

A odnośnie tematu: Wydaje mi się, że system zaproponowany tu przez O'Rhadę jest dobry (jeden głosuje, kilku pracuje, każdy może być w szeregach i działać). Także co do okresu nieaktywności v-państw sądzę, że dopiero po miesiącu braku śladów życia winno ruszać postępowanie dochodzeniowe w sprawie ciągłości państwa.
Logged

Pavel' Abramovic: vel Abrams

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 895
 • tytularny Prezydent Interlandu
  • Republika Interlandu
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #5 on: Marzec 08, 2009, 14:17:47 pm »

Jedno zastrzeżenie - Co zrobić z aktywnością członków. W obecny (w statucie) sposób musiałoby się wypowiedzieć 3/4 państw na mapie, a frekwencja na tego rodzaju głosowaniach zwykle jest równa około 2/3 tychże. Więc każda yoyonacja ma otwartą drogę do wstąpienia do Organizacji. A co za tym idzie?

Yoyonacja wstępuje do organizacji - "wszyscy" się temu sprzeciwiają, ale jednak jest to tylko 2/3. Nikomu innemu się nie chciało. Druga yoyonacja wstępuje - pierwsza ją zatwierdza, pozostali chcą wyrzucić. I tak połowie nie chciało się przyjść, więc drugie yoyo jest w MOK. Trzecia - sytuacja staje się podobna, przy czwartej zaczynają się niepokoje.

A piąta jest już spokojnie przyjęta bo popiera ją 4 poprzednie yoya. I w ten sposób nie możemy już nic poradzić na kolejne nanosy wbijające nam wszystkimi drzwiami i oknami. Co gorsze, w końcu przejmują one większość głosów i ... no właśnie - mają prostą drogę do umieszczenia się na mapie? Na to wygląda, bo przy większości (i zmowie of course) mogłyby decydować o roszczeniach innych państw i siebie nawzajem.
Logged
tytularny Prezydent Interlandu
(-) Pavel' Abramovic:

Mimo (za) oficjalnej tytulatury w opisie, powyższy post jest najprawdopodobniej prywatną opinią, chyba, że zaznaczono inaczej.

Prezerwatyw Tradycja

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 1335
  • Mandragorat Wandystanu
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #6 on: Marzec 08, 2009, 14:48:17 pm »

Taka wizja jest dla mnie lekko nierealna ;-) po pierwsze, liczę na to, że państwa angażujące się będą aktywne. Po drugie - po to są warunki wejścia na mapę, żeby nanonacja nie mogła wejść. Warto zauważyć, że choć władzę ma Zgromadzenie Ogólne, to KK ma kilka sposobów na wpływanie na nie. Dlatego liczę, że w KK znajdą się osoby rozsądne i stabilne, które będą potrafiły wznieść się poza kwestie polityki i osobistych przekonań. No i taka zmowa też wydaje mi się lekko nierealna.

Ostatecznie możemy zmienić 3/4 na 2/3 :-)
Logged
Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Mandragorat Wandystanu

Ku celom archiwalnym:
Michał O'Rhada, Wolna Republika Morvan/Sarmacja
Timoteos Stefanosigos, Demokracja Surmeńska

Pel Nander

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 609
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #7 on: Marzec 08, 2009, 17:51:48 pm »

No i Sarmacja czy Scholandia musi wejść do MOK bo Mikroświat jest tak samo ich. A jak osobiście masz obawy jesli chodzi o Sarmację to, to jest "wywyższające" się państwo, ale przez te inkorporację to jest jednocześnie bardzo kosmopolityczne.
Jeśli damy to, że nie musi być w MOK żeby być na mapie to nic się nie zmieni dalej bedzie taki bałagan. Jedynie będzie istniała grupa osób i państw która raz będzie sobie akceptowała taki stan a drugi raz nie.

Spójrzcie no OPM - Organizacja Polskich Mikronacji - czyli organizacja skupiająca mikronacje. W polskim Mikroswiecie i okolicy jest coś powyżej 50-iu mikronacji dlaczego w tej organizacji jest 14-ie taki mały ułamek. ?

Obszar sporny - opisuje def, i jak coś podchodzi pod tą def to jest obszarem spornym.
Nie twórz kategoryzacji na ważniejsze i mniej ważne państwo. Bo to będzie syf. Jak jakieś państwo bedzie sporne z 'wielką' Sarmacją to obszaru spornego nie zaznaczymy a jak bedzie z mniej ważnym to zaznaczymy.
Sporne to sporne jak pasuje pod def to się tak zaznacza obojętnie kogo dotyczy.

MOK musi być tym czymś wspólnym łączącym wszystkie państwa w Mikroświecie będące na mapie.
Każdy kraj chcący istnieć w Mikroświecie musi należeć do MOK to będzie jednoczyło te wszystkie państwa. Inaczej to MOK będzie grupą opisującą coś co będzie miało wiele sprzeczności i konfliktów - i ZAWSZE będzie NIEAKTUALNE. (nie przedstawiało stanu faktycznego)

Quote
Nie jest tak, że mamy wyłączność na prawdę, czy na mikroświat.
My mamy wyłaczność na prawdę tak - każdy mieszkaniec Mikroświata ma na nią wyłączność bo ją tworzy razem a innymi a efekt końcowy jest wynikiem tych poszczególnych prawd. MOK będący tak samo każdego, ma na MOK wpływ. Nie ma pojęcia my oni.

Quote
Jeżeli byłby ten przypadek Metropolis, no to po pierwsze - zaznaczyć ich możemy zawsze, niezależnie od tego czy są w MOK - a jeżeli by chcieli wejść, to jest punkt dalej o specjalnych przypadkach - i już.
- Jeśli państwo takie rezygnuje z MOK rezygnuje z mapy Mikroświata i z każdego państwa w Mikroświecie - izoluje się. Jeśli aż tak sie izoluje odrzucając kartę MOK. Nie tworzy wspólnie Świata Mikronacji.

Nie mówię aż o takich słomianych kilkudniowych państewkach. Bo można nie zdążyć z aktualizacjami - które były by nie trwałe.
Takie kilku dniowe wydarzenia istnieją w obrębie tego państwa z którego powstały.

upadek państwa - miara aktywności na forum - np.
MERIDLAND od powstania 10 sierpnia 2007 r. aktywność bardzo znikoma ale jakaś była, do 25/03/2008 r - ziolo - prezydent ostatni post napisał, poźniej ktoś tam się odezwał ale upadek państwa mozna liczyć od 25.03.2008 r. - bo pozniej sie nic nie działo.
SRL 3.1 - powst. 13 Lipca 2008 r. (założenie forum) - 07 Wrzesień 2008, - ostatnia aktywność Talerz i Ja jedziemy do Winktown. Spostowałem pózniej 20 wrzesśnia, a Siergiej - ambasador Skarlandu uregulował sprawę uznania wypowadając ją ale SRL 3.1 przestał funkcjonowac 07 Wrzesień 2008
SRL 3.2  - 15/09/2008 r. powstaje forum , 27  wrzesień 2008 - powstanie RAOS
RAOS - 27  wrzesień 2008  - do .... zaniechania aktywnośći w Rosyji.
KOMKOLZGRAD powst. - 18 stycznia 2009 r. -  25-01-2009 - ostatnia aktywność   (7io dniowe państwo) teraz to już półtora mieś brak aktywności.

Quote
okresy ciszy i kryzysy
- status "obserwowanego"
(Założyciel państwa czy głowa państwa - podaje do siebie jakiś kontakt (email, gg, czy jakiś inny) w razie nie aktywności ktoś się z nim kontakuje i pyta co z państwem, jak on stwierdza że już nie bedzie kraju prowdził to reguluje jego status.)

Quote
ZO
Na pewne sprawy powiny być stworzone regułki. Taka sytuacja - sprawa = Taka odpowiedź - reakcja. I każdy żeby miał wgląd do wyniku i zgłosić zastrzeżenia lub zaakceptować. Regułki postępowania idą pod głosowanie - jak ustawy. Jeżeli chodzi o sytuacje z lądem np. Tak jak z tym nowym płw.

1. ktoś przedstawia pomysł
2. zainteresowane strony przedstawiają co i jak
3. w swoich krajach przedstawiciele ustalają
4. przedstawiają przedstawicielom zainteresowanych państw
5. efekt znowu w własnym państwie
6. przedstawienie międzypaństwowo
7. ustalenie i akceptacja

(zalety: Zainteresowani mogą to wyrazić, mieszkańcy w kraju w wyniku głosowania - przedstawiona zostaje ich koncepcja, porównanie z innymi, poprawki - dające kompromis, ustalenie i akceptacja każdej ze stron. - tak by żadna nie czuła się źle, że jest oszukiwwana i nie ma na nic wpływu.)

Ludzie w obrębie MOK pozbądzcie się określeń yoyonacja, nanonacja itp. - te określania dotyczą stopnia rozwinięcia państwa.
Niech MOK stosuje określenia ktore są bardziej prawidłowe nie ubliżają nikomu i ukazują stan faktyczny:
- państwo rozwinięte
- państwo rozwijające się
- itp.
Logged
Nie dla ACTA !!!

Pavel' Abramovic: vel Abrams

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 895
 • tytularny Prezydent Interlandu
  • Republika Interlandu
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #8 on: Marzec 08, 2009, 19:43:34 pm »

Quote
liczę na to, że państwa angażujące się będą aktywne

Jak to się mówi? Nadzieja matką głupich? ;D
Logged
tytularny Prezydent Interlandu
(-) Pavel' Abramovic:

Mimo (za) oficjalnej tytulatury w opisie, powyższy post jest najprawdopodobniej prywatną opinią, chyba, że zaznaczono inaczej.

Prezerwatyw Tradycja

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 1335
  • Mandragorat Wandystanu
Odp: Projekt Statutu MOK
« Reply #9 on: Marzec 08, 2009, 19:49:38 pm »

Quote
No i Sarmacja czy Scholandia musi wejść do MOK bo Mikroświat jest tak samo ich. A jak osobiście masz obawy jesli chodzi o Sarmację to, to jest "wywyższające" się państwo, ale przez te inkorporację to jest jednocześnie bardzo kosmopolityczne.

Musi - niby jak chcesz ich zmusić? O ile w MUP KS zaakceptowało istnienie u boku WRM, o tyle w bardziej politycznej organizacji może z tym być problem. Ponawiam pytanie - czy jeżeli KS nie zaakceptuje zaznaczenia WRM na mapie jako terenu spornego, to co? Usuniesz ich z mapy?

Quote
Jeśli damy to, że nie musi być w MOK żeby być na mapie to nic się nie zmieni dalej bedzie taki bałagan. Jedynie będzie istniała grupa osób i państw która raz będzie sobie akceptowała taki stan a drugi raz nie.

Chodzi mi o to, żeby przyjąć taki stan jaki jest obecnie na mapie, niezależnie czy te państwa wejdą, czy nie. No bo jeżeli powiedzmy Brugia nie wejdzie, to przecież nie skasujesz jej z mapy i nie nazwiesz tego ziemiami niczyimi? Co do nowych państw - jak najbardziej, ograniczmy - ale nie zmieniajmy zastanego porządku.

Quote
Inaczej to MOK będzie grupą opisującą coś co będzie miało wiele sprzeczności i konfliktów - i ZAWSZE będzie NIEAKTUALNE. (nie przedstawiało stanu faktycznego)

Sam piszesz "każdy mieszkaniec Mikroświata ma na nią wyłączność bo ją tworzy razem a innymi a efekt końcowy jest wynikiem tych poszczególnych prawd." - czyli sam przyznajesz, że jest to świat sprzeczności i konfliktów, bez stanu faktycznego - bo ten zależy od obserwatora. Ale tutaj popadamy już w filozofię.
Logged
Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Mandragorat Wandystanu

Ku celom archiwalnym:
Michał O'Rhada, Wolna Republika Morvan/Sarmacja
Timoteos Stefanosigos, Demokracja Surmeńska
Pages: [1] 2 3 ... 5