Forum Mikronacje

Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Wnioski Kongresu Intelektualistów  (Read 9381 times)

Marcel Hans

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Posts: 226
Wnioski Kongresu Intelektualistów
« on: Grudzień 16, 2012, 00:13:11 am »

Oto wnioski z Kongresu:

I. V-Światowy  Kongres Intelektualistów organizowany w Trizondalu dobiega już końca. Wszystkie dyskusje zostały już podsumowane, w niektórych zgłaszają się państwa i osoby gotowe do kontynuowania dyskusji lub współtworzenia jednego z projektów, których idee narodziły się na forum Kongresowym. Na ręce organizatorów tej wielkiej międzynarodowej imprezy spływają także podziękowania i pochwały ze wszystkich stron v-świata. Ostatniego dnia Kongresu organizatorzy chcieliby wypełnić swoje ostatnie zadanie i go podsumować.  Podsumowanie to znajdować się będzie w niniejszym artykule.

Kongres trwał od 12 (poniedziałek) do 18 (niedziela) listopada 2012 roku. Organizatorzy stworzyli 3 główne platformy dyskusyjne:

Doskonała mikronacja – Czy można stworzyć doskonałą mikronację? Jak ma wyglądać?
Konflikty – Czy konflikty są nam potrzebne?
Kultura i sport środkiem do doskonałości – Czy rozwój kultury i sportu prowadzi do stworzenia doskonałej mikronacji?
W ramach tych 3 głównych tematów powstało 13 różnych tematów, w których napisano łącznie ponad 400 wiadomości. W dyskusjach brało udział ponad 30 osób z  tuzina państwa. Celem Kongresu było poznanie wszystkich aspektów głównych problemów polskiego mikroświata. Kongres zakończył się propozycją 4 międzynarodowych projektów:

Organizacja militarna zrzeszająca państwa chcące wspólnie rozwijać idee wojskowości w v-świecie oraz wypracować system prowadzenia i rozstrzygania wyników manewrów wojskowych, a w przyszłości może i konfliktów militarnych.

Strona-wizytówka polskich mikronacji. Zanim zaczniemy promocję mikronacji ogółem powinniśmy stworzyć stronę – wizytówkę, na której znajdowałaby się opisy oraz odnośniki do państw wirtualnych biorących udział w projekcie. Adres takiej strony byłby przedstawiane w każdym artykule dot. mikronacji w świecie realnym (docelowo).

Wspólna mapa – powołanie gremium państw wirtualnych, w ramach którego to gremium utworzono by i prowadzono prace nad wspólną mapą polskiego v-świata , przy czym opierano by się na mapie stworzonej przez MOK (na Forum Mikronacje).

Organizacja zajmująca się rozwojem dyscyplin sportowych innych niż piłka – 2 olimpiady w jednym v-świecie. Niemożliwe, a miało miejsce w tym roku. Brak komunikacji między mikroncjami oraz brak konkursów o zasięgu międzynarodowym sprawia, że inne niż piłka dyscypliny sportowe są niedoceniane. Można i trzeba to zmienić!


Poniżej chciałbym przedstawić wnioski wyciągnięte w poszczególnych tematach Kongresu:


Czym jest doskonała mikronacja?

Czym jest doskonała mikronacja? Jest tym, czym każdy ją widzi wg. swojego indywidualnego podejścia do świata wirtualnego. W doskonałej mikronacji nie ma żadnego znaczenia ustrój takiego państwa, a atmosfera wewnętrzna oraz wspólnota jej mieszkańców. W aktywnej mikronacji jedną z bardziej istotnych roli, jeśli nie najistotniejszą odgrywa merytoryczna aktywność, która przez sam fakt istnienia mieszkańców do działania. Działanie takie nie jest spowodowane jakimś przymusem związanym z obowiązkami i funkcjami ustalonymi przez wirtualne przepisy, ale musi być dobrą wolą mieszkańców i prowadzić do ich wewnętrznej realizacji.

 

Upadek Forum Mikronacje

Wszyscy Dyskutanci Kongresu są zgodni, że poziom wypowiedzi na Forum Mikronacje spadł znacznie. Powoduje to spadek aktywności i ostatecznie prowadzi jako jeden z punktów do rozpadu społeczności międzynarodowej jako jedności. Większość Członków Kongresu jest zdania, że Forum Mikronacje można uratować. Wymaga to jednak wprowadzenie bezwzględnej moderacji dyskusji przez usuwanie spamu oraz (niepotrzebnych) przekleństw. Forum Mikronacje ma szansę stać się platformą wielkich międzynarodowych projektów, jak chociażby projekt dotyczący strony-wizytówki, czy międzynarodowej instytucji organizującej zawody sportowe. Powinniśmy jak najszybciej wyłonić osoby gotowe do zaprowadzenia porządku na Forum Mikronacje i uratowania tego historycznego miejsca dla polskiego Mikroświata.

 

Kryzys v-światowy

Kryzys v-światowy to zbiorcze wyrażenie dotyczące problemów demograficznych, politycznych, dyplomatycznych i innych związanych z polskimi mikronacjami. Niektórzy Uczestnicy Kongresu stoją na stanowisku, że najgorsza fala kryzysu już minęła, a był nią zdecydowanie upadek Organizacji Polskich Mikronacji oraz znaczny spadek aktywność w państwach wirtualnych. Kryzys jako taki jest także problemem nas wszystkich, gdyż mówienie o nim, zdaniem niektórych Uczestników Kongresu, sprawia, że trwa on dłużej niż mógłby trwać. Najgorszym aspektem kryzysu jest problem braku nowych mieszkańców, który wiąże się z brakiem promocji polskich mikronacji. Nie spełni tutaj swojego zadania Stowarzyszenie Polskich Mikronacji, gdyż to nie dysponuje żadnymi realnymi funduszami na ten cel.
Rozwiązaniem może być podjęcie kontaktu do mediów świata realnego. Zanim to nastąpi należy stworzyć stronę internetową będącą wizytówką wszystkich mikronacji. Za edycję strony odpowiadałyby jednak jedynie państwa zainteresowane tą ideą i one także byłyby tam wymienione. Strona ta powinna wyglądać wg. opisu jednego z członków Kongresu:
Quote
By udało się nam zatrzymać jakiś gości, trzeba byłoby stworzyć ładną, przejrzystą stronę, na której wymienione i opisane w skrócie (limit słów dla każdego taki sam) wszystkie państwa zainteresowane oraz pod opisami aktualne odnośniki. W ten sposób mieszkaniec wybrałby państwo najbardziej go interesujące. By było całkiem sprawiedliwie państwa mogłyby być poukładane alfabetycznie. Adres tej strony powinien bez wątpienia znaleźć się w artykule mówiącym o mikronacjach, więc musi być krótki i prosty do zapamiętania.

Na koniec chciałbym aby państwa zainteresowane współpracą nad projektem strony zgłosiły się tutaj.


Systemy gospodarcze

System gospodarczy ma tylko wtedy sens, jeśli wymaga on zaangażowania od wszystkich obywateli, a równocześnie nagradza zarówno osoby “klikające” w tym systemie, jak i osoby udzielające się na forum, tj. polityków, samorządowców itd. Mimo wielu prób nie udało się stworzyć wspólnego systemu gospodarczego dla większej ilości państw. Problemem jest brak informatyków, którzy zajęliby się tym problemem w interesie społecznym. Niestety Stowarzyszenie Polskich Mikronacji nie posiada funduszy by rozpocząć prace nad takim systemem.

 

Secesja dozwolona?

Uczestnicy Kongresu stoją na stanowisku, iż secesja jako określenie ponownego odzyskania niepodległości przez dawniej istniejące niepodległe państwo jest ruchem dopuszczalnym moralnie i politycznie. Natomiast secesja jako określenie oderwania się od macierzy regionu, który od zawsze był jej częścią jest działaniem niemoralnym. Nie można jednak narzucać odgórnych zasad co do uznawania mikronacji zaistniałych w drodze secesji. Wymaga to każdorazowego dokładnego rozpatrzenia sytuacji oraz indywidualnej decyzji każdego z państw wirtualnych. Nie mniej secesja niesie za sobą zawsze negatywne skutki dla obu stron, a tylko czasami pozytywne dla jakiejkolwiek ze stron.

 

Jak prowadzić konflikty zbrojne w v-świecie?

W temacie tym podnieśliśmy problem konfliktów zbrojnych. Dla niektórych Uczestników Kongresu konflikty zbrojne są całkowicie zbędne, niektórzy natomiast popierają je (jeśli w danej sytuacji są konieczne), gdyż przyczyniają się do wzrostu aktywności w v-świecie. Jak można prowadzić konflikty zbrojne? Niestety nie udało się przyjąć wspólnego stanowiska w tej sprawie. Wśród Uczestników Kongresu są osoby popierające rozgrywanie konfliktów zbrojnych za pomocą gier lub systemu gospodarczego. Inni Uczestnicy są zdania, że tzw. wojny na newsy i posty są wojnami równie dobrymi i nie można ich wykluczać. Także zasada powołania “Mistrza Gry”, który rozstrzygałby o zwycięstwie jednej ze stron spotkała się ze sporym optymizmem. Wszystkie osoby dopuszczające istnienie konfliktów zbrojnych są zgodne, że należy opisać siły zbrojne wszystkich zainteresowanych mikronacji oraz wykluczyć użycie broni masowego rażenia w mikronacjach, jako broni niedorzecznej i szkodliwej.

W ramach powyższej dyskusji udało się wyłonić zarysy międzynarodowej organizacji, która byłaby w pełni dobrowolna. Jej celem byłoby prowadzenie międzynarodowych manewrów wojskowych i rozwijanie taktyki sił zbrojnych w świecie wirtualnym. Państwami chętnymi by uczestniczyć w takiej organizacji są: Królestwo Wurstlandii, Trizondal oraz (proszę o kolejne zgłoszenia):

 

Arbitraż Polskich Mikronacji

Projekt Arbitrażu Polskich Mikronacji musi zostać odrzucony przez Uczestników Kongresu, gdyż nie istnieją żadne narzędzia, które prowadziłyby do realizacji postanowień arbitralnych tej instytucji. Kontrowersyjnym okazał się także zapis dotyczące prawa do wstąpienia do tej instytucji. Projektem godnym rozważenia byłby natomiast międzynarodowy sąd cywilny jako ostatnia instancja odwoławcza od wyroków sądów krajowych. Jest to mimo wszystko mało prawdopodobny pomysł, gdyż wymaga oddania części suwerenności przez wszystkie państwa biorące w takim projekcie udział.

Niemniej na gruncie dyskusji o APM wyłonił się kolejny temat. Wspólne gremium obradujące nad dodawaniem kolejnych państw na mapę polskiego v-świata, wznowienie wydawania wspólnej i uznawanej (przynajmniej przez członków tego gremium) mapy byłoby milowym krokiem w odradzaniu się stosunków międzynarodowych i całej społeczności międzynarodowej w polskim v-świecie. Pomysł ten powinien być jak najbardziej kontynuowany poza ramami Kongresu, a to oznacza znalezienie wspólnej platformy dyskusji na ten temat, może Forum Mikronacje.

Prosiłbym Państwa gotowe do wstąpienia do takiego gremium o zgłoszenie się tutaj.

 

Współpraca międzynarodowa?

Organizacja Polskich Mikronacji upadła i jest to już fakt niezaprzeczalny. Uczestnicy Kongresu są zdania, że jeszcze długo (o ile wcale) nie zostanie żadna międzynarodowa organizacja będąca następcą OPM. Zamiast tego niektórzy Uczestnicy opowiadają się za organizacjami o oddziaływaniu lokalnym. Nie brakuje także pomysłów dotyczących organizacji wyspecjalizowanych w tylko jednej sprawie: np. mapy czy konfliktów zbrojnych lub strony-wizytówki. Może to jest właśnie przyszłość polskich mikronacji? Nie wiadomo. Istnieją też głosy by współpracę międzynarodową wyzwolić z okowów jakichkolwiek organizacji. Wszyscy Uczestnicy Kongresu opowiadają się za realną współpracą, a nie zwykłymi papierowymi traktatami bez mocy faktycznej.

 

Współpraca kulturowa?

Współpraca kulturowa jest nie tylko możliwa, ale konieczna dla prawidłowego rozwoju polskich mikronacji. Powinniśmy wszyscy starać się organizować przede wszystkim kulturalne imprezy międzynarodowe, ale także konkursy graficzne, literackie, gdyż tylko wtedy możemy zapewnić takim wydarzeniom odpowiednią narracje i wystarczająco dużo zgłoszeń by były to interesujące dla mieszkańców v-świata.

 

Inne sporty?

Piłka nożna w świecie wirtualnym jest sportem bardzo popularnym, przez swoją popularność przysłoniła inne sporty. Inne dyscypliny sportowe mogą stanowić jednak dobrą i solidną konkurencję dla piłki. Wskazuje na to chociażby olimpiada letnia w Księstwa Sarmacji. Niemniej rozwój innych dyscyplin sportowych wymaga współpracy międzynarodowej by zapewnić wystarczająco dużą liczbę uczestników. Nie ustalono ostatecznie, czy dyscypliny, w których wymaga się spotkania kilku uczestników w tym samym miejscu i o tym samym czasie, mają większe szanse na powodzenie niż dziedziny sportu, u których się tego nie wymaga. Kluczem do rozwiązania problemów innych sportów na poziomie międzynarodowym (a więc i lokalnym) będzie powołanie międzynarodowej organizacji zajmującej się tymi sportami. Dyskusja nt. powołania takiej instytucji musi być kontynuowana. Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj jej kontynuowanie na Forum Mikronacje.

Prosiłbym wszystkich dyskutantów zainteresowanych takim obrotem sprawy o podanie kontaktu by zorganizować kontynuacje dyskusji już poza ramami Kongresu.

 

Różne klimaty mikronacji

To nie klimat mikronacji decyduje o tym, czy młode państwo wirtualne ma szanse przetrwać. Największym skarbem mikronacji są jej mieszkańcy i państwa na pierwszy rzut oka bez klimatu i bez perspektyw, ale posiadające aktywnych, oddanych i wiernych mieszkańców jest w stanie przetrwać kryzysy polityczne i demograficzne. Mikronacje bez określonego klimatu jak i mikronacje z określonym klimatem są równie potrzebne polskiemu v-światu.

 

V-mundial i otoczka piłkarska

Wszyscy dostrzegamy problemy Mikroświatowej Unii Piłkarskiej w organizacji v-mundialu. Dla jednych idea tej imprezy już dawno się wypaliła, dla innych zła organizacja kolejnych edycji sprawiła, że nie jest tak popularna jak kiedyś. Problemem jest brak zainteresowania tą imprezą także osób nieinteresujących się piłką w menadżerze X11. Nie udało się rozstrzygnąć, czy rozgrywki w X11 są lepsze niż rozgrywki wymagające się stawienia po 2 reprezentantów z każdego państwa o tej samej porze tego samego dnia by rozegrać mecz. Nie mniej wszystkim zależy aby piłka nożna była nie tylko dla trenerów, ale dla całych społeczności.

Rodzi się pytanie, czy ktoś spróbuje zorganizować turniej 2 x 2 na poziomie międzynarodowym?

 

Organizatorzy dziękują za udział w Kongresie i mają nadzieję, że wszystkie te dyskusje, wnioski z nich wyciągnięte nie pójdą na marne!
Logged
Marcel Hans
- I Prezydent Rzeczpospolitej
Kontakt: gg 1514419

Pavel' Abramovic: vel Abrams

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 895
 • tytularny Prezydent Interlandu
  • Republika Interlandu
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #1 on: Grudzień 16, 2012, 18:17:45 pm »

Teraz widzę jak dużo straciłem nie będąc na szczycie... Był ktoś ogólnie, kto bywał w angielskojęzycznych mikronacjach? Bo wiele z tych problemów ma już swoje sprawdzone rozwiązania za morzami...
Logged
tytularny Prezydent Interlandu
(-) Pavel' Abramovic:

Mimo (za) oficjalnej tytulatury w opisie, powyższy post jest najprawdopodobniej prywatną opinią, chyba, że zaznaczono inaczej.

KF JPM

 • Moderator Globalny
 • Zaawansowany użytkownik
 • *****
 • Posts: 250
  • La Palma
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #2 on: Grudzień 16, 2012, 21:03:47 pm »

Ja akurat nie bywałem, a z chęcią usłyszę takowe rozwiązania... Może Ekscelencja przybliżyć więcej informacji?
Logged
J.P. Morales
El Presidente Republica de Palma

Pavel' Abramovic: vel Abrams

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 895
 • tytularny Prezydent Interlandu
  • Republika Interlandu
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #3 on: Grudzień 17, 2012, 19:49:23 pm »

Jeszcze raz szkoda, że nie byłem, na tym Kongresie, bo tu pewnie nie będę miał takiej siły przebicia ;)

Na Mikrze znaleźć można ciekawe rozwiązania trzech problemów: mapy, wojen i systemu ekonomicznego.

1. Mapa
Mapa Mikry, choć ewoluowała, to ustaliła się w obecnym kształcie dość dawno; w tej chwili można zajmować jedynie już utworzone lądy. Nie namawiam do tego samego na Pollinie, bo przy obecnej polityce terytorialnej szybko zajęlibyśmy wszystkie możliwe miejsca. Niemniej jest parę rzeczy, do których chciałbym Państwa przekonać:

1. "Recycling" starych terytoriów. W tym względzie zauważyłem pozytywną poprawę w ostatnich latach - Victoria i Wlk. Brytania ulokowały się na terytoriach zwolnionych przez inne państwa.

2. Rada MCS czyli Mikronacyjnego Stowarzyszenia Kartograficznego (na nim wzorowałem się, próbując tworzyć podwaliny pod MOK - przedtem mapa O'Rhady była publikowana w dziale kulturalnym). Rada to niezawisłe ciało składające się z członków NIE reprezentujących swoich państw. Na Mikrze obecnie wchodzę w jej skład, a gdy Interland zgłasza roszczenia do jakichś ziem (z ang. claim), nie mam w niej prawa głosu w sprawie tychże. Proponowałbym dobrać tą radę merytorycznie, nie zaś politycznie, nie biorąc przykładu z naszej rodzimej, realowej sceny politycznej, a kierując się dobrem mapy. Dlatego też prosiłbym, żeby w Radzie zasiadali kartografowie, nie jacyś Radni czy Przedstawiciele, związani z konkretnym państwem.

3. Wskaźnik aktywności. Wspaniałomyślność KF / JPM jest godna szacunku, ale może się nie sprawdzić w dzisiejszym Mikroświecie. 9 miesięcy byłoby dobrą granicą zaprzestania wszelkiej aktywności, gdybyśmy rozmawiali o Mikroświecie sprzed dwóch lat - jednak dziś są one wystarczające, by państwo przeżyło swój okres młodości i rozkwitu, a także miało już za sobą pierwszy szczyt aktywności.

W takich okolicznościach w MCSie panuje przekonanie (wyrażone zmianami w regulaminie), że 3 miesiące całkowitego braku aktywności oznaczają śmierć mikronacji, zaś trzy miesiące aktywności nikłej (poniżej posta na głównym forum dziennie) kwalifikują ją do siłowej redukcji terytorium. Oczywiście zmiany te są konsultowane z władzami tejże mikronacji, jeśli przebywają jeszcze w v-świecie - przedyskutowuje się przyczynę nieaktywności oraz które ziemie mikronacja mogłaby "oddać" do puli.

Wskaźnikiem aktywności dla mikronacji czysto opisowych (takie istnieją w obcojęzycznych v-światach), które istnieją tylko jako współtworzony przez mieszkańców opis terytorium, kultury i zwyczajów panujących na tym terenie, jest to, czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy dało się zauważyć widoczny postęp związany z artykułami.

za chwilę "dalszy ciąg programu" ;)
Logged
tytularny Prezydent Interlandu
(-) Pavel' Abramovic:

Mimo (za) oficjalnej tytulatury w opisie, powyższy post jest najprawdopodobniej prywatną opinią, chyba, że zaznaczono inaczej.

KF JPM

 • Moderator Globalny
 • Zaawansowany użytkownik
 • *****
 • Posts: 250
  • La Palma
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #4 on: Grudzień 17, 2012, 21:23:47 pm »

Quote
1. "Recycling" starych terytoriów. W tym względzie zauważyłem pozytywną poprawę w ostatnich latach - Victoria i Wlk. Brytania ulokowały się na terytoriach zwolnionych przez inne państwa.
W tej kwestii trudno się z Ekscelencją nie zgodzić. ;)

Quote
2. Rada MCS czyli Mikronacyjnego Stowarzyszenia Kartograficznego (na nim wzorowałem się, próbując tworzyć podwaliny pod MOK - przedtem mapa O'Rhady była publikowana w dziale kulturalnym). Rada to niezawisłe ciało składające się z członków NIE reprezentujących swoich państw. Na Mikrze obecnie wchodzę w jej skład, a gdy Interland zgłasza roszczenia do jakichś ziem (z ang. claim), nie mam w niej prawa głosu w sprawie tychże. Proponowałbym dobrać tą radę merytorycznie, nie zaś politycznie, nie biorąc przykładu z naszej rodzimej, realowej sceny politycznej, a kierując się dobrem mapy. Dlatego też prosiłbym, żeby w Radzie zasiadali kartografowie, nie jacyś Radni czy Przedstawiciele, związani z konkretnym państwem.
Wszystko można przedyskutować, ja nie jestem tutaj alfą i omegą. Sęk w tym, że tych kartografów to będzie nikła ilość... 2-3 na obecną chwilę? Ja mimo wszystko skłaniam się do doradztwa "Radnych Regionalnych". Jeden-dwóch na kontynent, który pomagał by się rozeznać w sytuacji, czy państwa istnieje, bądź nie. Oczywiście to tylko propozycja.

Quote
3. Wskaźnik aktywności. Wspaniałomyślność KF / JPM jest godna szacunku, ale może się nie sprawdzić w dzisiejszym Mikroświecie. 9 miesięcy byłoby dobrą granicą zaprzestania wszelkiej aktywności, gdybyśmy rozmawiali o Mikroświecie sprzed dwóch lat - jednak dziś są one wystarczające, by państwo przeżyło swój okres młodości i rozkwitu, a także miało już za sobą pierwszy szczyt aktywności.
Jeżeli państwo "zadeklaruje" upadłość to jak najbardziej jestem skłonny usunąć ich natychmiast :)
9 m-cy wydaje się terminem akceptowalnym, każdemu trzeba dać szansę. Pamiętajmy, że mapa jest tylko dodatkiem do zabawy w mikronacje. Pierwszy przykład "od ręki"- dochodzą mnie już słuchy, że ziemię po A-W w razie braku powrotu do "v-życia" mają być zablokowane dla nowych przez państwa Orientyki. Jak widać jest jeszcze coś takiego jak pamięć "po poległych" ;)

Jak na polskie warunki,trzy miesiące to zdecydowanie za krótki okres czasu. A jeśli mowa o redukcji terytorium w wyniku spadku aktywności to potraktuje to jako dobry żart. :)

Quote
KF / JPM
Z całym szacunkiem Ekscelencjo Abramovic, nazywają mnie Juan Pablo Morales(vel Kjell Freyrsonn w Nordii);) To tak dla wyjaśnienia.
Logged
J.P. Morales
El Presidente Republica de Palma

Pavel' Abramovic: vel Abrams

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 895
 • tytularny Prezydent Interlandu
  • Republika Interlandu
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #5 on: Grudzień 17, 2012, 21:44:14 pm »

Co do imienia - wiem, że znany jest pan pod dwoma, dlatego stosowałem ukośnik. Pańskie nazwisko nadal sprawia mi trudności w zapamiętywaniu, a często przy tak obszernych postach skracam sobie pracę o przewijanie w dół i w górę w poszukiwaniu nazwisk... a nie chciałem także wzywać ludzi w publikacji po imieniu (pamiętam tylko nordyjskie Kjell i "palmowe" Juan). Postaram się jednak używać od tej chwili pańskiego nazwiska, Morales ;)

Jeśli chodzi o moje spostrzeżenia i propozycje - oczywiście, nie są one wiążące, a my nie musimy kopiować wszystkiego "z Zachodu"; po prostu przedstawiam swoje spojrzenie na tam panujące warunki.
Logged
tytularny Prezydent Interlandu
(-) Pavel' Abramovic:

Mimo (za) oficjalnej tytulatury w opisie, powyższy post jest najprawdopodobniej prywatną opinią, chyba, że zaznaczono inaczej.

KF JPM

 • Moderator Globalny
 • Zaawansowany użytkownik
 • *****
 • Posts: 250
  • La Palma
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #6 on: Grudzień 17, 2012, 21:57:21 pm »

Część "opcji z zachodu" jest do zaakceptowania, część wydaje mi się za bardzo kontrowersyjna w polskich warunkach, ale dziękuję za przedstawienie swoich wizji ;) Czekamy za resztą.

Co do nazewnictwa, zapominamy nordyjskie. :) Ten zdziadziały arystokrata zamknął się w swoim domku i nie wychodzi na światło dzienne. Na arenie międzynarodowej to już tylko Juan Pablo Morales. Z Ekscelencją, "panowaniem" czy nawet bez żadnej z tych opcji, nie obrażę się :)
Logged
J.P. Morales
El Presidente Republica de Palma

Pavel' Abramovic: vel Abrams

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 895
 • tytularny Prezydent Interlandu
  • Republika Interlandu
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #7 on: Grudzień 19, 2012, 16:07:48 pm »

2. Wojny na Mikrze (i nie tylko)

1. Rozpoczęcie. Wojny na Mikrze zwykle są spowodowane oczywiście przez kłótnie na forach, zdarzają się jednak symulowane kryzysy. Przy czym jeśli zaczyna się od wyzwisk, to te kontynuowane są w temacie osobnym od wojny

2. System. Jednak tym co naprawdę różni anglojęzyczną scenę wojenną od polskiej jest system, a właściwie systemy. Na przestrzeni lat spisano już ich parę, zaś ostatnim i najpowszechniej używanym jest Annunia Convention for Micronational Warfare. Polega to na tym, że każdy z "dowódców" dostaje do rozdysponowania pulę punktów (ostatnio od 25 do 100 tysięcy, choć zdarzały się niższe progi, sporadycznie wyższe), które może "wydać" na wojsko. Formułuje się tzw. Order of Battle, czyli spis jednostek - większość krajów ma przygotowaną do wykorzystania Armię, mobilizuje się więc szybko (to, co w polskim mikroświecie odbywa się na zasadzie luźnego opisu, tam ma po prostu nadaną strukturę). Jednostki mają dość ściśle określony koszt punktowy, zależny od siły ognia i szybkości.

3. Bitwy Jednak system nie polega na zwykłym "kto ma więcej punktów ten wygrywa". Do rozstrzygania bitew powoływani są bezstronni sędziowie (minimum jeden, lecz zwykle dla obiektywizmu 2 lub 3; wojnę prawie-światową sędziowało 4-5 sędziów). Ci biorą pod uwagę jakość, szczegółowość i realizm opisu akcji, rozsądzając ewentualne straty (odejmując je od spisu jednostek).

4. Rozstrzygnięcie Wojny toczy się do zawarcia traktatu pokojowego - w czasach nowożytnych nie spotkałem wojny, która miałaby na celu całkowite wyniszczenie przeciwnika. Wojna w mikroświecie to nie do końca zabawa - nuży i jest kosztowna emocjonalnie (traci się opisywane godzinami nieraz jednostki). Tak więc zwykle gdy widocznie zarysowuje się przewaga jednej ze stron, dąży się do osiągnięcia porozumienia.
Logged
tytularny Prezydent Interlandu
(-) Pavel' Abramovic:

Mimo (za) oficjalnej tytulatury w opisie, powyższy post jest najprawdopodobniej prywatną opinią, chyba, że zaznaczono inaczej.

KF JPM

 • Moderator Globalny
 • Zaawansowany użytkownik
 • *****
 • Posts: 250
  • La Palma
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #8 on: Grudzień 19, 2012, 22:05:49 pm »

Pomysł ciekawy, ale chyba bez systemu ani rusz...
Logged
J.P. Morales
El Presidente Republica de Palma

Pavel' Abramovic: vel Abrams

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 895
 • tytularny Prezydent Interlandu
  • Republika Interlandu
Odp: Wnioski Kongresu Intelektualistów
« Reply #9 on: Grudzień 23, 2012, 01:54:16 am »

Kiedyś próbowałem zrobić manewry na Annunii, ale nie ruszyło z powodu nieznajomości angielskiego wśród niektórych z grających :/

Tekst można znaleźć tutaj: http://hub.mn/forum/viewtopic.php?f=20&t=2213
Logged
tytularny Prezydent Interlandu
(-) Pavel' Abramovic:

Mimo (za) oficjalnej tytulatury w opisie, powyższy post jest najprawdopodobniej prywatną opinią, chyba, że zaznaczono inaczej.